BAN GIÁM HIỆU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG

HIỆU TRƯỞNG

PGS, TS. Lê Văn Hùng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

GS, TSKH. Phùng Đắc Cam

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TTND, AHLĐ
GS, TS. Nguyễn Anh Trí

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS,TS. Đỗ Anh Tuấn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Văn Tạo